Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Spiritcards.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Spiritcards.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Spiritcards ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie en betaling van uw bestelling op onze website.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kan je binnen 14 werkdagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt binnen vijf werkdagen. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de producten  in ongeschonden staat bij ons worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 werkdagen melden per e-mail aan info@spiritcards.nl. Onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Spiritcards zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Producten die op maat gemaakt zijn (Private Label) kunnen niet geretourneerd worden.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behouden wij ons het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Wij nemen in dit geval de retour verzendkosten voor onze rekening.

5. Betalingen
5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling telt gewoon het bedrag waarvoor u als eerste zou moeten betalen. Betaling geschiedt altijd vooraf via Vooraf overmaken of ideal.

6. Levering
6.1 Wij streven de door ons genoemde levertijden (1-2 werkdagen na betaling) na te komen. De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Spiritcards.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en ons (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Spiritcards.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van ons.
8.2 De administratie van Spiritcards.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Spiritcards.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Spiritcards.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

© 2009 - 2024 Spiritcards | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel